Schoolcounselling

Schoolcounselling

Schoolcounselling is een vorm van leerlingbegeleiding. Met name begeleiding van leerlingen die kampen met problemen in de persoonlijke of sociale sfeer. Problemen die niet voortvloeien uit een onbevredigend studieverloop, maar die wel van invloed zijn op het welbevinden van de leerling en daarom natuurlijk de studieresultaten kunnen beïnvloeden.

Het werk van de counsellor strekt zich over een breed terrein uit; er zijn immers veel factoren die invloed hebben op het welbevinden van leerlingen en dus ook op het functioneren van hen. Die invloed kan op een negatieve manier uitwerken. Te denken valt aan diep ingrijpende probleemsituaties, maar ook conflictsituaties van voorbijgaande aard, die nu eenmaal bij het volwassen worden horen, maar die als heel bedreigend ervaren kunnen worden. Met de volgende concrete problemen komen leerlingen bij de counsellor:

  • sombere gevoelens,
  • te bang of heel boos zijn,
  • faalangst,
  • leerproblemen,
  • problemen thuis,
  • pesten of gepest worden,
  • homoseksualiteit,
  • relaties,
  • verliefdheden, enz.
Begeleiding

De begeleiding van de counsellor kan geschieden op verzoek van de leerling zelf of op voorstel van de schoolleider, afdelingsleider, mentor, decaan of ouders. De begeleiding vindt meestal plaats in een serie tweegesprekken en eventueel groeps- of gezinsgesprekken. Men kan rustig stellen dat de schoolcounsellor een hulpverlener is voor allen die bij de school betrokken zijn. Ouders, leraren en ondersteunend personeel kunnen dus ook zijn hulp ook inroepen. Bij de soort problematiek waarmee de schoolcounsellor geconfronteerd wordt, gaat het vaak om vertrouwenskwesties. Een schoolcounsellor gaat daar natuurlijk zorgvuldig mee om.

Voor een adequate en efficiënte begeleiding zal hij bij voorkeur contact onderhouden met degenen die het meest bij de leerling betrokken zijn; zoals de ouders, mentor of schoolleider. Dit laatste gebeurt alleen met toestemming van de leerling. Een leerling die meer gespecialiseerde hulp nodig heeft kan door de schoolcounsellor doorverwezen worden naar instanties buiten school. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.